imatge fons header

Salut i Peix

Els factors ambientals, la nutrició i l’estil de vida juguen un paper important en les causes de moltes malalties, mentre que l’estructura genètica afecta la susceptibilitat a patir alguns problemes de salut.

La salut d’una persona depèn en part d’una dieta equilibrada i per això l’alimentació i la salut humana interaccionen constantment.

Àcids grassos omega-3 procedents del mar

La mar ens proporciona aliments saludables rics en àcids grassos omega-3 que contribueixen a prevenir determinades malalties. Els àcids grassos omega 3 són un tipus de lípids que trobem a tots els animals marins i les algues (macroalgues i fitoplàncton), bàsicament en forma d’àcid docosahexaenoic (DHA) i d’àcid eicosapentaenoic (EPA), així com també en alguns vegetals terrestres (com la soja, les olives, la grana de lli i les nous) en forma d’àcid alfa-linolènic (ALA). Els omega 3 DHA i EPA pertanyen a la categoria dels àcids grassos poliinsaturats de cadena llarga (en anglès PUFAs) mentre que l’omega 3 ALA pertany a la categoria dels àcids grassos poliinsaturats de cadena curta.

Anxoves
AnxovesFoto: Sílvia Vila i Dolors Ferrer

Els àcids grassos omega 3 DHA i EPA són essencials pel cós humà. El nostre cos no els pot sintetitzar i per tant els hem d’incorporar a través de la dieta. La seva ingesta a través dels productes del mar és en general beneficiosa per a la salut humana. Tot i què també podem obtenir aquests àcids grassos omega 3 DHA i EPA a través d’alguns vegetals terrestres (en forma d’ALA), l’eficàcia no és la mateixa. El cos humà pot convertir els àcids grassos ALA dels vegetals terrestres consumits en EPA i DHA, però la conversió és molt limitada en el cas dels DHA i això resulta finalment en uns nivells de DHA al cos humà inferiors als que haguéssim obtingut amb la ingesta directa de peix o algues del mar. Tot i els beneficis dels àcids grassos omega 3, els metges i nutricionistes sovint alerten que la dieta que segueixen actualment moltes persones no incorpora les quantitats idònies d’omega 3.

Amb tot, els productes pesquers també poden produir alguns problemes de salut per la presència de determinats contaminants, paràsits i biotoxines. Globalment, menjar peix té més beneficis que riscos per a la nostra salut, tot i què per això aquests darrers han d’estar ben estudiats i controlats.

Malgrat tot, diferents factors relacionats amb l'activitat humana com la sobrepesca, la contaminació i el canvi climàtic estan fent desaparèixer els beneficis procedents del mar i augmentant els riscos. Cal mantenir uns ecosistemes marins sans per a què aquests puguin continuar aportant aspectes positius per la nostra salut. Per tot això és important mantenir la mar i els seus recursos pesquers en bon estat. Com que la nostra salut depèn de la del mar, és important protegir els ecosistemes marins i la seva biodiversitat. MAR SANA, GENT SANA!

Actualitat Omega 3 i Salut

En els darrers anys, gràcies a diferents estudis realitzats arreu del món, s’han produït avenços importants per entendre millor el mecanisme d’acció dels àcids grassos omega 3 sobre la salut cardiovascular i mental. A més, els nous estudis han aportat noves evidències sobre com els omega 3 contribueixen a reduir el risc cardiovascular i a prevenir malalties com el càncer de mama, o com poden contribuir a la prevenció o tractament de malalties mentals com són els trastorns psicòtics, la depressió o l’Alzheimer. Entre aquests estudis recents destaquem els següents (per a informació més detallada, consulteu l'apartat notícies):

Prevenció dels trastorns psicòtics amb omega-3

Els àcids grassos omega-3 de cadena llarga són essencials per al correcte desenvolupament i funcionament neuronal. Els omega-3, com a components clau del teixit cerebral, tenen un paper fonamental en el desenvolupament i funció del cervell, i una mancança d’aquests àcids es relaciona amb una sèrie de malalties mentals al llarg de la vida, inclosa la esquizofrènia. Els resultats mostren que el tractament amb omega-3 va reduir tant el risc de progressió del trastorn psicòtic, com la morbiditat psiquiàtrica en general.

Font: Amminger, G. P., Schäfer, M. R., Schlögelhofer, M., Klier, C. M., & McGorry, P. D. (2015). Longer-term outcome in the prevention of psychotic disorders by the Vienna omega-3 study. Nature Communications, 6, 6–12.  https://doi.org/10.1038/ncomms8934

Els àcids grassos omega-3 i la prevenció del càncer de mama.

S’ha descobert que les dones amb una major ingesta d’àcid eicosapentaenoic (EPA) i d’àcid docosahexaenoic (DHA),és a dir, d’àcids grassos omega-3 d’origen marí, presenten generalment un  risc de patir càncer de mama menor en comparació amb aquelles n’ingereixen menys.

Font: Fabian, C. J., Kimler, B. F., & Hursting, S. D. (2015). Omega-3 fatty acids for breast cancer prevention and survivorship. Breast Cancer Research, 17(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s13058-015-0571-6

Els àcids grassos omega-3 en el tractament de la depressió.

Un major nombre d’assajos epidemiològics suggereixen que la deficiència d’àcids grassos omega-3 pot estar relacionat amb trastorns en l’estat d’ànim, i que la suplementació amb aquests àcids grassos pot proporcionar noves opcions de tractament. Existeix l’evidència cada cop més gran que els omega-3 tenen un paper fonamental en la prevenció de la depressió

Font: Deacon, G., Kettle, C., Hayes, D., Dennis, C., & Tucci, J. (2017). Omega 3 polyunsaturated fatty acids and the treatment of depression. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57(1), 212–223.

https://doi.org/10.1080/10408398.2013.876959

El paper dels àcids grassos omega-3 EPA i DHA en el tractament per a la depressió i l’Alzheimer

En aquest estudi es discuteix l’evidència recent dels efectes de l’EPA i DHA en el tractament de la depressió i l’Alzheimer, així com la seva possible acció sinèrgica en processos antiinflamatoris, antioxidants i neurotròfics del cervell. A més, també s’analitzen els mecanismes cel·lulars i moleculars pels quals l’EPA, el DHA o la seva combinació pot ser beneficiosa en la prevenció de malalties neurodegeneratives.

Font: Song, C., Shieh, C., Wu, Y., Kalueff, A., Gaikwad, S., & Su, K. (2015). SC. JPLR, (2016).

https://doi.org/10.1016/j.plipres.2015.12.003

El mecanisme cardioprotectiu dels àcids grassos omega 3.

Aquest estudi repassa els possibles mecanismes d’acció, com per exemple, el fet que aquests àcids grassos, entre altres funcions,  modulen la funció dels canals iònics de la membrana cel·lular, com els canals de calci i sodi, que s’associa a la prevenció d’arítmies letals.

Font: Endo, J., Arita, M. 2016. Cardioprotective mechanism of omega-3 polyunsaturated fatty acids. Journal of Cardiology, 67 (1): 22-27. https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2015.08.002

Efecte d’una dieta rica en sardines sobre el control metabòlic, la inflamació i la flora intestinal en pacients amb diabetis de tipus 2.

Com a conclusió de l’estudi, es pot dir que la inclusió de 100 grams de sardines 5 dies a la setmana durant 6 mesos en una dieta estàndard per a pacients amb diabetis de tipus 2 sense tractament no tindria repercussió en el control glucèmic i, a més, podria tenir efectes beneficiosos sobre el risc cardiovascular. A més, la amb aquesta dieta la composició de la flora intestinal d’aquests pacients va canviar.

Font: Balfegò, M., Canivell, S., Hanzu, F. A., Sala-Vila, A., Martínez-Medina, M., Murillo, S., … Gomis, R. (2016). Effects of sardine-enriched diet on metabolic control, inflammation and gut microbiota in drug-naïve patients with type 2 diabetes: A pilot randomized trial. Lipids in Health and Disease, 15(1), 1–11.

https://doi.org/10.1186/s12944-016-0245-0

Beneficis de la suplementació d’omega-3 sobre la memòria en adults sans.

La suplementació nutricional amb àcid grassos omega-3 de cadena llarga por ser beneficiosa per a l’estructura i bon funcionament del cervell. No obstant això, l’evidència experimental en individus sense demència és inconsistent. Aquest estudi proporciona una evidència experimental addicional de que l’omega-3 té efectes positius sobre  les funcions cognitives en adults sans.

Font: Nadine, K. (2016). Impact of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Memory Functions in Healthy Older Adults, 51, 713–725.

https://doi.org/10.3233/JAD-150886

Els àcids grassos omega-3 són beneficiosos per a prevenir les malalties cardiovasculars?

L’estudi conclou que ctualment les evidències recolzen la idea del consum d’almenys dues porcions de peix gras (ric amb omega 3)  a la setmana com a patró d’una dieta saludable. La suplementació amb omega-3 és una alternativa raonable per a aquells que no consumeixen prou peix, tot i que el peix és la font més adient d’omega-3, ja que proporciona nutrients addicionals, alguns dels quals es consumeixen per sota dels llindars recomanables.

Font: Bowen, K. J., Harris, W. S., & Kris-Etherton, P. M. (2016). Omega-3 Fatty Acids and Cardiovascular Disease: Are There Benefits? Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine, 18(11).

https://doi.org/10.1007/s11936-016-0487-1

Els àcids grassos omega-3 com a reguladors del comportament i el desenvolupament de la microbiota en l’adolescència i en l’edat adulta.

Com a conclusions d’aquest estudi es pot dir que el desenvolupament relacionat amb les conductes cognitives, l’ansietat i el comportament social depèn, en gran mesura, de la disponibilitat d’àcids grassos omega-3.  A més, els canvis neuroconductals induïts per l’alteració dels omega-3 estan estretament associats amb alteracions en la composició de la microbiota intestinal i inflamació, entre d’altres.

Font: Robertson, R. C., Seira Oriach, C., Murphy, K., Moloney, G. M., Cryan, J. F., Dinan, T. G., … Stanton, C. (2017). Omega-3 polyunsaturated fatty acids critically regulate behaviour and gut microbiota development in adolescence and adulthood. Brain, Behavior, and Immunity, 59, 21–37.

https://doi.org/10.1016/j.bbi.2016.07.145

Aplicacions potencials dels olis de peix rics amb omega 3 en el tractament del càncer gastrointestinal

Els resultats de l’anàlisi bibliogràfica indiquen un paper molt destacat dels omega-3 pel que fa a la prevenció del càncer en diverses etapes de la malaltia.També hi han estudis que informen que els omega-3 milloren la resposta immunològica, mantenen la massa muscular, milloren la qualitat de vida i la supervivència en general en pacients amb càncer colorectal i pancreàtic. Malgrat aquest resultats positius en relació als tipus de càncers esmentats anteriorment, encara hi han pocs estudis de la influència dels omega-3 en  la prevenció i tractament del càncer d’esòfag.

Font: Eltweri, A. M., Thomas, A. L., Metcalfe, M., Calder, P. C., Dennison, A. R., & Bowrey, D. J. (2017). Potential applications of fish oils rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of gastrointestinal cancer. Clinical Nutrition 2017 36(1):65-78

https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.01.007

Metaanàlisi de l’efecte dels omega-3 àcid eicosapentaenoic (EPA) i àcid docosahexaenoic (DHA) sobre el risc cardiovascular

Els resultats d’aquests estudis indiquen que l’EPA i el DHA poden estar associats amb una reducció del risc de patir cardiopaties coronàries i que el major benefici el tenen aquells pacients que presenten un alt risc de patir alguna malaltia coronària.

Font: Alexander, D. D., Miller, P. E., Elswyk, M. E. Van, & Kuratko, C. N. (2017). A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials and Prospective Cohort Studies of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Long-Chain Omega-3 Fatty Acids and Coronary Heart Disease Risk. Mayo Clinic Proceedings, 92(1), 15–29.

https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.10.018

Els àcids grassos omega-3 i els processos inflamatoris.

Els assajos amb humans demostren el benefici potencial de la ingesta d’àcid grassos omega-3 en afeccions com l’artritis reumatoide i l’arteriosclerosi avançada. Els àcids grassos omega-3 intravenosos també poden tenir beneficis en la reducció d’inflamació  en pacients en estat crític gràcies a la reducció de la inflamació. Les accions antiinflamatòries de l’EPA i DHA i els seus derivats són doncs de gran rellevància clínica.

Font: Calder, P. C. (2017). Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man. Biochemical Society Transactions, 45(5), 1105–1115.

https://doi.org/10.1042/BST20160474

Ús dels àcids grassos omega-3 en pacients amb símptomes d’ansietat.

Aquest estudi indica que els omega-3 podrien ajudar a reduir els símptomes d’ansietat, no obstant això, es requereixen més estudis i investigacions futures en aquest camp.

Font: Su, K.-P., Tseng, P.-T., Lin, P.-Y., Okubo, R., Chen, T.-Y., Chen, Y.-W., & Matsuoka, Y. J. (2018). Association of Use of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids With Changes in Severity of Anxiety Symptoms. JAMA Network Open, 1(5), e182327.

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.232

WEB SALUT I PEIX

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR